Mikhail Lobukhin (Yashka) e Ekaterina Krysanova (Lyuska)